Member

Principle Investigator:Masahiro Shiomi
Group Leader
ATR Interaction Science Laboratories

Co-Investigator:Aya Nakae
Osaka University Graduate School of Medicine Specially Appointed Professor

Shiomi group
Masahiro Shiomi
Hidenobu Sumioka

Cooney Martin
Hiroshi Nittono
Eyssel Friederike
Kasumi Abe
Katsunori Shimohara
Tomoko Yonezawa
CUELLO Dario
Honoka Arai
Aoba Saito
Shinya Otani
Natsuki Matsunaga
Kazuhiko Shinozawa
Shizuka Hiramatsu
Mitsuhiko Kimoto
Masashi Okubo
Akihiro Tatsumi
Reina Saijo
Yuka Okada
Junya Nakanishi
Yuya Onishi
Sayuri Yamauchi

Alumni
Yumiko Tamura
Kenta Kawashima
Masashi Okubo
Akihiro Tatsumi

Keshmiri Soheil

Nakae group
Aya Nakae

Computational Social Touch for Symbiotic Human-Robot Interaction